Zpět na úvodní stránku

logo

 

Obec Černilov realizovala v období 7-10/2019 akci „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“ na pozemcích parc. č. 647/1, 656/1, 656/11, 656/17, 685/1 a 756 v katastrálním území Újezd u Hradce Králové. Předmětem stavby bylo doplnění chybějících chodníků při silnici III/3086 v šířce 1,5 m a délce 158,5 m při jižním okraji krajské silnice s místem pro přecházení u křižovatky s místní komunikací a oprava s rozšířením stávajícího chodníku podél krajské silnice v úseku od křižovatky po severozápadní okraj obce. V rámci úprav byla provedena oprava dotčených vjezdů a vstupů. Chodníky, vjezdy a vstupy jsou provedeny v nové konstrukci s krytem z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní (šedé), chodníky tl. 6cm, vjezdy tl. 8cm. V místě napojení na živičný kryt stávající vozovky je provedena oprava živičného krytu vč. doplnění konstrukčních vrstev. Volné plochy v zájmovém prostoru jsou zpětně ohumusovány a osety travou, zbytkové úzké pruhy jsou vysypány kačírkem. V rámci celého zájmového úseku jsou řešeny úpravy dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tj. bezbariérové úpravy, varovné a signální pásy z betonové zámkové reliéfní dlažby pro osoby zrakově postižené barvy červené. Příčný sklon chodníků je 2 %. Odvodnění zpevněných ploch je provedeno příčným a podélným sklonem do přilehlé zeleně nebo do nových uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace. Veškeré povrchové znaky podzemních vedení jsou upraveny do úrovně nové nivelety. V rámci přípravných prací byla sejmuta ornice, provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou s krytem ze živice, betonu a betonové dlažby vč. ohraničujících prvků, odstranění stávajících křovin a ochrana stávajícího kabelového vedení v místě křížení s pojížděnými zpevněnými plochami.

Stavba je členěna na dvě části. První část stavby „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“, projekt s názvem „Chodník v místní části Újezd, Černilov“, obsahuje výstavbu nového chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m v Újezdě při jižním okraji krajské silnici III/3086 od začátku úseku při příjezdu od Černilova, konec úseku je před místem pro přecházení. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z programu IROP. Cílem projektu je vytvoření chybějící komunikace pro pěší, která zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zpřehlední dopravní situaci pro všechny účastníky silničního provozu a propojí tuto část se středem místní části. Na tuto část bezprostředně navazuje 2. část výstavby, doplnění chodníků navazující křižovatky s místní komunikací s místy pro přecházení a rekonstrukce chodníku podél krajské silnice, směr na Čibuz v intravilánu obce.

Projekt:                                    „Chodník v místní části Újezd, Černilov“

Program:                                 11703 – Integrovaný regionální operační program

Poskytovatel:                           Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Rozhodnutí:                              117D03O001281

Registrační číslo projektu:         CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121      

Investiční dotace projektu:        1 199 208,75 Kč           

Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

Ukončení financování projektu: 30. 06. 2020

Celková hodnota stavby:          2 593 600,- Kč bez DPH

Zpracovatel PD:                       VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby:                     Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, IČ: 25918681

Projekt „Chodník v místní části Újezd, Černilov“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

IMAG4760

bukovinaObec Černilov získala v roce 2018 v rámci programu rozvoje venkova investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Projekt: „Černilov – Bukovina, úprava centra obce“

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce: Obec Černilov

Smlouva: 18POVU1-0074

Účel dotace: a. 18POV12 Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Investiční dotace: 1 350 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019

Doba realizace stavby: 2. Q 2019

Celková hodnota díla: 3 335 636,30 Kč bez DPH, tj. 4 036 120,00 Kč s DPH

Zpracovatel PD: VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby: Pavel Kašpar, Hradec Králové, IČ: 16279034

Kolaudační souhlas: čj. MMHK/159097/2019 ST1/JA ze dne 5. 9. 2019

Předmětem stavby byla komplexní úprava veřejného prostranství v centru obce Bukovina - zklidnění prostoru před obecním domem čp. 55. Jednalo se o provedení rekonstrukce vozidlové komunikace a chodníků, doplnění parkovacích stání, zpevněných ploch, zeleně a mobiliáře. Část obousměrné dvoupruhové vozovky šířky 5,5 m s krytem ze žulových kostek je opatřena fyzickými zpomalovacími nájezdovými prahy, zbylá část vozidlové komunikace je ze živice. Chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní. Další plochy pro pěší jsou řešeny v prostoru kolem obecního domu, včetně klidových zón s lavičkami. Vznikla nová kolmá a podélná parkovací stání. Při jižní části obecního objektu je provedena zmenšená plocha pro pétanque. Stávající dětské hřiště je od veřejného prostoru odděleno plůtkem s brankou.

V rámci akce byly provedeny sadové úpravy. Posezení a sokl budovy obecního domu je lemován smíšenými okrasnými záhony nižších keřů, travin a trvalek. Podél protějšího chodníku je založeno nové stromořadí z třešní mahalebek. V upravovaném prostoru byl založen nový trávník.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

kraj

„Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH obce Černilov“

Obec Černilov pořídila v roce 2019 pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II nový rychlý zásahový automobil („RZA“). Jedná se o RZA hmotnostní třídy L s celkovou hmotností nepřesahující 2500 kg na automobilovém podvozku v kategorii 1, vybavený stálým pohonem obou náprav v provedení speciálním redukovaném vč. příslušenství, konkrétně vozidlo model KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stupňový automat 4x4, kód NS72PZ. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička s.r.o., IČ: 46508147. Na pořízení RZA obec získala v prosinci 2018 investiční účelovou dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Projekt:                              „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro jednotku SDH obce Černilov v kategorii JPO II“

Poskytovatel:                            Královehradecký kraj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Smlouva:                                  18RGI02-0395

Investiční dotace:                       850 000,00 Kč    

Doba realizace projektu:             1. 12. 2018 – 31. 12. 2019

Účel dotace:           zvýšení akceschopnosti JPO II a zkvalitnění pomoci při záchranných a likvidačních prací prostřednictvím pořízení nového vozidla RZA, které je určeno jako prvovýjezdové na všechny typy zásahů

Celková kupní cena vozidla vč. příslušenství je 1 977 866 Kč s DPH. Vozidlo bylo uvedeno do užívání dne 28. 8. 2019.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

kraj

DSC 4862

logo

Projekt s názvem „Chodník v místní části Újezd, Černilov“, obsahuje výstavbu nového chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m v Újezdě při jižním okraji krajské silnici III/3086 od začátku úseku při příjezdu od Černilova, konec úseku je před místem pro přecházení. Cílem projektu je vytvoření chybějící komunikace pro pěší, která zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zpřehlední dopravní situaci pro všechny účastníky silničního provozu a propojí tuto část se středem místní části.

Projekt:                                    „Chodník v místní části Újezd, Černilov“

Program:                                  11703 – Integrovaný regionální operační program

Poskytovatel:                            Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Rozhodnutí:                              117D03O001281

Registrační číslo projektu:         CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121      

Investiční dotace projektu:          1 199 208,75 Kč           

Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

Ukončení financování projektu:   30. 06. 2020

Celková hodnota stavby:            2 593 600,- Kč bez DPH

Zpracovatel PD:                       VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby:                     Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, IČ: 25918681

Projekt „Chodník v místní části Újezd, Černilov“ je spolufinancován Evropskou unií.

logo khkObec Černilov získala v roce 2016 investiční účelovou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje:

Akce: Realizace obnovy malé vodní nádrže Dolejšák

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Smlouva: 16ZPD02-0005

Čerpáno z dotace: 400.000 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

dolejsak dotace


Obec Černilov nakoupila v roce 2016 pro JPO novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 – TATRA T815. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička, s.r.o., IČ 46508147.

logo khk

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR (Fond zábrany škod) a Královehradeckým krajem. Na naviják k vozidlu přispěla částkou 50 tis. Kč také firma SOLAR Černilov, s.r.o.

Celková hodnota vozidla vč. příslušenství: 6,082.210 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Zdroje financování:

I. Akce: FZŠ Obec Černilov – CAS

Identifikační číslo: 014D241006002

ÚZ: 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce: Obec Černilov

Čerpáno: 2,500.000 Kč

 

II. Akce: Modernizace hasičské techniky pro JPO II a JPO III

Smlouva číslo: 16RRD01-0005

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Čerpáno: 1,000.000 Kč

 

III.Akce: Příspěvek na pořízení navijáku k CAS

Poskytovatel: SOLAR ČERNILOV s.r.o., IČ 28785029

Příjemce: Obec Černilov

Výše příspěvku: 50.000 Kč

 

IV. Vlastní zdroje financování obce: 2,532.210 Kč

 

Bez názvustrikacka1

bio cibrČernilov zřizuje v lokalitě „V Číbru“ mokřadní biocentrum na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov. Předmětem podpory je výstavba mokřadního biocentra v katastrálních územích Černilov a Újezd u Hradce Králové. V rámci realizace bude vybudováno mokřadní biocentrum o rozloze 0,7 ha s periodickou vodní plochou během roku a vysokým podílem litorálního pásma. Sedimentační nádrže budou složit k zachycení smyvů z okolních polí a prodlouží životnost navrženého mokřadu. Okolí mokřadu bude osázeno druhově vhodnou doprovodnou vegetací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán:                                              Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:                           SFŽP ČR
Příjemce dotace:                                       Obec Černilov

Realizační firma:                                       Merit Bau CZ a.s.
Technický dozor:                                      Ing. Zdeněk Herman
Autorský dozor:                                         ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:      3 868 886 Kč
Podpora z ERDF:                                      3 671 857 Kč (95%)
Podpora SFŽP ČR:                                      193 255 Kč (5%)

logo-opzp

stroj cisteniV současných dnech můžete vidět v naší obci při práci nový čistící samosběrný vůz. Jedná se o sestavu komunálního kloubového nosiče Holder C 250 a zametací nástavby Kugelmann Easy Clean. Tento projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je omezování prašnosti z plošných zdrojů - komunikací. Navrhované opatření spočívalo v pořízení samosběrného vozu. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení imisí TZL do ovzduší o cca 1,52 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 878 050 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 596 342 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 93 902 Kč (5 %) a příspěvek obce Černilov 187 806 Kč (10 %).

Aby obec zajistila využitelnost nosiče Holder po celý rok, zakoupila ze svých prostředků (342 175 Kč ) nástavby pro zimní údržbu komunikací a to: sypač SVS 0,6E, šípovou radlici PVS 130 a silniční zametač MZS 130 Z. Výrobce těchto zimních nástaveb je firma Simed s.r.o. Dvůr Králové nad Labem.

Řídící orgán:                     MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace:              Obec Černilov
Dodavatel:                        KIS plus a.s. Litoměřice

logo-opzp