Zpět na úvodní stránku

Chodník v místní části Újezd, Černilov

logo

 

Obec Černilov realizovala v období 7-10/2019 akci „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“ na pozemcích parc. č. 647/1, 656/1, 656/11, 656/17, 685/1 a 756 v katastrálním území Újezd u Hradce Králové. Předmětem stavby bylo doplnění chybějících chodníků při silnici III/3086 v šířce 1,5 m a délce 158,5 m při jižním okraji krajské silnice s místem pro přecházení u křižovatky s místní komunikací a oprava s rozšířením stávajícího chodníku podél krajské silnice v úseku od křižovatky po severozápadní okraj obce. V rámci úprav byla provedena oprava dotčených vjezdů a vstupů. Chodníky, vjezdy a vstupy jsou provedeny v nové konstrukci s krytem z betonové zámkové dlažby v barvě přírodní (šedé), chodníky tl. 6cm, vjezdy tl. 8cm. V místě napojení na živičný kryt stávající vozovky je provedena oprava živičného krytu vč. doplnění konstrukčních vrstev. Volné plochy v zájmovém prostoru jsou zpětně ohumusovány a osety travou, zbytkové úzké pruhy jsou vysypány kačírkem. V rámci celého zájmového úseku jsou řešeny úpravy dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tj. bezbariérové úpravy, varovné a signální pásy z betonové zámkové reliéfní dlažby pro osoby zrakově postižené barvy červené. Příčný sklon chodníků je 2 %. Odvodnění zpevněných ploch je provedeno příčným a podélným sklonem do přilehlé zeleně nebo do nových uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace. Veškeré povrchové znaky podzemních vedení jsou upraveny do úrovně nové nivelety. V rámci přípravných prací byla sejmuta ornice, provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou s krytem ze živice, betonu a betonové dlažby vč. ohraničujících prvků, odstranění stávajících křovin a ochrana stávajícího kabelového vedení v místě křížení s pojížděnými zpevněnými plochami.

Stavba je členěna na dvě části. První část stavby „Černilov – Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086“, projekt s názvem „Chodník v místní části Újezd, Černilov“, obsahuje výstavbu nového chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m v Újezdě při jižním okraji krajské silnici III/3086 od začátku úseku při příjezdu od Černilova, konec úseku je před místem pro přecházení. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z programu IROP. Cílem projektu je vytvoření chybějící komunikace pro pěší, která zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zpřehlední dopravní situaci pro všechny účastníky silničního provozu a propojí tuto část se středem místní části. Na tuto část bezprostředně navazuje 2. část výstavby, doplnění chodníků navazující křižovatky s místní komunikací s místy pro přecházení a rekonstrukce chodníku podél krajské silnice, směr na Čibuz v intravilánu obce.

Projekt:                                    „Chodník v místní části Újezd, Černilov“

Program:                                 11703 – Integrovaný regionální operační program

Poskytovatel:                           Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce:                                  Obec Černilov

Rozhodnutí:                              117D03O001281

Registrační číslo projektu:         CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121      

Investiční dotace projektu:        1 199 208,75 Kč           

Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

Ukončení financování projektu: 30. 06. 2020

Celková hodnota stavby:          2 593 600,- Kč bez DPH

Zpracovatel PD:                       VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík

Zhotovitel stavby:                     Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, IČ: 25918681

Projekt „Chodník v místní části Újezd, Černilov“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

IMAG4760

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookies.